Algemene voorwaarden Verebus Academy

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Voorwaarden: algemene voorwaarden Verebus Academy

Verebus Academy: Verebus Engineering BV, gevestigd Treubstraat 31 te Rijswijk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27037047.

Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Verebus Academy wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verebus Academy en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verebus Academy, voor de uitvoering waarvan door Verebus Academy derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verebus Academy en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien Verebus Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verebus Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

Verebus Academy brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.

Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • Een omschrijving van de opleiding of training;
  • De wijze van uitvoering;
  • Startmoment van de opleiding of training, zodra deze bekend is;
  • De (eventuele) toelatingseisen;
  • De totale investering;
  • De wijze van betaling.

De klant gaat een overeenkomst aan met Verebus Academy door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van Verebus Academy te kennen en te aanvaarden. Verebus Academy stuurt een elektronische bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief btw, en luiden de prijzen in euro’s.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim.

Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

Artikel 6.1 Annulering en verplaatsing – inschrijftrainingen

Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training geschiedt telefonisch via 070 – 3528200 of per e-mail: verebus@verebus.nl.

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag worden de gemaakte kosten plus € 50,- administratiekosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.

In alle gevallen kan – na toestemming van Verebus Academy – een vervanger worden gestuurd.

Verebus Academy behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als Verebus Academy besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden.

Artikel 6.2 Annulering en verplaatsing – in company trajecten en trainingen

Indien de klant uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het traject of de training annuleert, worden € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Als het traject of de training binnen 30 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Indien de klant uiterlijk 30 dagen voor aanvang de bijeenkomst verplaatst worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 30 dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden de gemaakte kosten en meerkosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Verebus Academy behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door Verebus Academy verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, presentaties en documentatie), tenzij anders benoemd. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Verebus Academy openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Verebus Academy verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Verebus Academy. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Verebus Academy. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar verebus@verebus.nl. De klant en Verebus Academy zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Verebus Academy, haar medewerkers en voor Verebus Engineering werkzame personen zullen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Overige rechten Verebus Academy

Verebus Academy heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een btw-verhoging) voorbehouden.

Verebus Academy behoudt zich het recht om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Verebus Academy aangeboden opleidingen of trainingen.

Verebus Academy heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan Verebus Academy niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt Verebus Academy zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat Verebus Academy tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 6).

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verebus Academy partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.