Verebus
 • Nederlands
 • Engels

Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Om veilig te werken is een goed voortraject essentieel. Dat betekent het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan). Als dit goed op orde is, hoeft voor het werk alleen nog de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd te worden. Wij kunnen u in al deze fases begeleiden met een viertal diensten:

 • Opstellen Plannen Veilige Berijdbaarheid (PVB)
 • Uitvoeren Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
 • Opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)
 • Opstellen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Opstellen Plannen Veilige Berijdbaarheid (PVB)

Tijdens werkzaamheden aan railinfra dienen de risico's ten aanzien van de veilige berijdbaarheid van de railinfra in kaart gebracht te worden, zodat tijdens en na afloop van de werkzaamheden de risico's voor reizigers en treinpersoneel aanvaardbaar laag zijn conform de regelgeving van ProRail. In het Plan Veilige Berijdbaarheid ontwerpfase worden met name risico's en maatregelen benoemd ten aanzien van ontsporings-, botsing- en elektrocutiegevaar.

Uitvoeren Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn vanuit de wetgeving verplicht om een veilige werkplek aan te bieden aan werkenden. Een eerste aanzet hiertoe is het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E beschrijft de risico's die voor kunnen komen op de werkplek. In een project-RI&E worden locatie-specifieke risico's en locatie-specifieke voorzieningen en maatregelen uitgewerkt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Toegankelijkheid werkplek
 • Begaanbaarheid terrein
 • Elektrische installatie
 • Veiligheid van machines
 • Lawaai en stof
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ook wordt er in een RI&E aangegeven welke maatregelen er getroffen moeten worden om de mogelijke risico's te elimineren of te verminderen. In een RI&E wordt ingegaan op:

 • Risico, oorzaak en gevolg
 • Risicokwantificering (op basis van Fine and Kinney)
 • Te nemen maatregel(en) (op basis van de Arbeids Hygiënische Strategie)

Opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) is toegesneden op de specifieke gevaren van een project en onder meer bedoeld om risico's te herkennen, te evalueren en te beheersen die kunnen ontstaan door de werkzaamheden, factoren uit de omgeving of aanwezige andere partijen. Het V&G-plan heeft in de ontwerpfase mede tot doel om risico's te voorkomen die later in de keten optreden. Ook zaken als samenwerking en overleg worden hierin vastgelegd. Aansluitend op dit plan kan Verebus ook de V&G instructies voor betrokken partijen voor u opstellen.

Opstellen Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is de laatste stap op het gebied van veiligheid direct voorafgaand aan de werkzaamheden. Tijdens de LMRA wordt een medewerker "gedwongen" om na te denken over de werkzaamheden, de omgeving, de te gebruiken middelen, etc. Zo wordt gecontroleerd of alle risico's bekend en beheers zijn. Op basis van uw wensen kunnen wij een LMRA voor u opstellen waarmee medewerkers en samenwerkende partijen zich bewust worden van de risico's van uw projecten.

 • Deel dit artikel: